תקנון לאתר מכירות אינטרנטי

מבוא

 1. אתר foca.co.il (להלן: “האתר”) מופעל ע”י ע.מ – די.פי.סי טכנולוגיה (להלן:”עוסק מורשה”) והוא משמש כאתר לרכישת מוצרים באינטרנט על פי הפירוט .
 2. שימוש האמור בתקנון זה בלשון זכר, הוא לשם הנוחות בלבד, והתקנון מתייחס לשני המינים באופן שווה.
 3. הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה בלבד.
 4. עצם רכישת המוצר באתר זה מהווה הצהרה מצד הלקוח/הרוכש כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בין הלקוח/הרוכש לבין החברה ובכל מקרה של סכסוך תחולנה הוראות תקנון זה.

כל עימות ו/או אי הסכמה על פרשנותו ו/או אכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובעים ממנו, ייעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד. כל מקרה של התדיינות משפטית או אחרת, סמכות השיפוט הבלעדית לפרשנותו של תקנון זה וכל פנייה לערכאה שיפוטית ככל שתהיה, תידון במחוז תל אביב    בלבד.

הרכישה

 1. האתר מאפשר ומבטיח ללקוחותיו ולרוכשים בו חוויית קנייה נוחה, קלה, מהירה ובטוחה באמצעותו.
 2. ניתן לרכוש את המוצרים באתר בכל עת עד להודעת המפעיל כי נגמר המלאי.
 3. הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תבוצע בפועל רק לאחר אישורה ע”י חברת האשראי.
 4. מחירי המוצרים המופיעים באתר לא כוללים/כוללים את המע”מ וכן דמי משלוח קבועים בסך 50 ₪.
 5. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווקם ו/או מכירתם של מוצרים מסוימים בכל עת ע”פ שיקול דעתה.
 6. החברה רשאית לסרב למכירת מוצר ו/או לשלול מלקוח/רוכש את זכות הרכישה באתר שלה על פי שיקול דעתה.
 7. המכירה של מוצרי האתר אסורה לרוכשים שגילם למטה מ – 18 שנים ביום העסקה (להלן : קטין ) גיל הרוכש ייקבע בהצגה תעודת זהות על שמו או על אחד ההורים . רוכש קטין יצרף תקציר הסכמה חתום על ידי אחד ההורים ויכלול את הסכום הרכישה המתוכנן . תציהר ללא מספר טלפון לא יושאר .

החזרות וביטולים

 1. ניתן לבטל עסקה שאושרה וטרם נמסרה לרוכש, בכל עת לאחר אישורה באמצעות שליחת SMS או אימייל לחברה. הבקשה תיכנס לתוקף מיד עם קבלת SMS או אימייל חוזר מהחברה, המאשר את בקשת הביטול.
 2. ההחזר הכספי לביטול עסקה מהסוג המפורט בס’ 11 לעיל, יהיה תוך 7 ימים  מקבלת הודעת אישור הביטול של החברה, שתודיע לחברת האשראי,  תקבל  את אישורה והוא יועבר לרוכש.
 3. ניתן לבטל עסקה שאושרה ונמסרה לרוכש בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מהיום שבו נמסר המוצר הנרכש ללקוח/לרוכש. את בקשת הביטול יש להעביר באמצעות SMS או אימייל לחברה. כדי שהביטול יאושר, חלה חובה על  הלקוח/הרוכש להשיב את המוצר פיזית לחברה לבדיקה, תוך 3 ימים מיום  שליחת בקשתו לביטול העסקה ועלות השבת המוצר תהיה כולה על הרוכש.
 4. לאחר שיתקבל המוצר בחברה תיערך בדיקה כי המוצר נמצא באריזתו המקורית והשלמה, המוצר אינו פגום או משומש, כל החלקים השייכים  מצורפים ושלמים ולא נעשה בהם שימוש ו/או החלפה ו/או שינוי ומצורפת   חשבונית המקור וטרם חלפו 30 יום בסה”כ, מתאריך רכישת המוצר.
 5. לאחר שייבדק ויאושר החזר המוצר, תודיע החברה ללקוח/לרוכש באמצעות SMS או אימייל על אישורה לביטול העסקה.
 6. ההחזר הכספי לביטול עסקה מהסוג המפורט בס’ 15 לעיל, יהיה תוך 7 ימים  קבלת הודעת אישור הביטול של החברה, שתודיע לחברת האשראי, תקבל את אישורה והוא יועבר לרוכש. הסכום שיוחזר ללקוח/לרוכש, יהיה סכום המוצר כולל מע”מ בניכוי עלות המשלוח כפי שעלה לחברה.
 7. במקרים חריגים של ביטול עסקה מהסוג המפורט בס’ 13 בה הייתה חריגה מלוח הזמנים שנקבע בתקנון זה לביטולה, יישא הלקוח/הרוכש בנוסף לעלות המשלוח גם בדמי ביטול עסקה בסך 15% מעלות המוצר, לא כולל מע”מ ולא   כולל משלוח.
 8. מדיניות ביטולי העסקאות המפורטת לעיל, תחול אך ורק ביחס למוצרים שנרכשו באתר. החברה לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו מכל מקור אחר.

אספקה והובלת המוצר

 1. החברה תדאג לאספקת המוצר ללקוח/לרוכש לכתובת שהקליד באתר בעת ביצוע הרכישה באתר. באחריות הלקוח/הרוכש לעדכן כתובת מדויקת עם כל  הפרטים הנדרשים. החברה לא תבצע חקירות או תשאולים למציאת הנמען.
 2. אספקת המוצר לכתובת שסיפק הלקוח/הרוכש תתבצע תוך 2 ימי עסקים. החברה מתחייבת לספק את המוצר במועד שנקבע. למעט במקרים של איחור באספקת המוצר לתקופה של יותר מ – 2 יום מהמועד שהובטח והאיחור  אינו  מסיבות שאינן בשליטת החברה ו/או תלויות בה אלא בכוח עליון ובלתי צפוי, ינוכה סך של 5 אחוז ממחירו של המוצר, כולל/לא כולל מע”מ.
 3. החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.
 4. אספקת המוצר תבוצע לכתובת שנמסרה ע”י הלקוח בעת הרכישה ואין אפשרות לאסוף את המוצר ממשרדי החברה או איסוף המוצר באופן עצמאי.

 שירות לקוחות  

 1. בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות אל החברה באמצעות וואטסאפ

אחריות ושירות

 1. האחריות למוצר מכסה פגמים מהותיים בגוף המוצר ו/או פעולתו, אשר נגרמו על ידי החברה.
 2. האחריות על המוצר תינתן לפי הוראות היצרן בהתאם לסוג המוצר ואופן  הפעלתו ותיכנס לתוקפה רק ביום בו התקבל המוצר אצל הלקוח/הרוכש בלבד.
 3. האחריות תקפה ומתייחסת אך ורק לגבי לקוח/רוכש המחזיק בידיו הוכחת קנייה מקורית ואך רק לגבי מוצר/ים אשר רכישתו/ם נעשתה באמצעות אתר המכירות של החברה והחברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהלקוח/הרוכש להוכיח כי הוא הינו הרוכש המקורי של המוצר וכי הוא נרכש   באתרה.
 4. הסעד הבלעדי שיינתן למוצר פגום, המכוסה במסגרת האחריות, מוגבל לתיקון או להחלפה של המוצר הפגום והחבות הכוללת של החברה לעלות המוצר   הפגום לא תעלה בשום מקרה/צורה או אופן, על מחיר עלות הרכישה של המוצר הפגום. למען הסר ספק מודגש כי לא יינתן החזר כספי בגין מוצר  שניזוק או נמצא פגום. החזר כספי יינתן רק במצב של ביטול עסקה בהתאם לסעיפי התקנון הרלוונטיים לכך ומפורטים לעיל.
 5. אחריות החברה לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה מהפעלה שגויה, שאינה בהתאם ועל פי הוראות היצרן או/ו החברה.
 6. החברה לא תהא אחראית בשום צורה ואופן לשום נזק, בין אם ישיר ובין אם עקיף, הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר, לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת.
 7. על הלקוח/הרוכש חלה האחריות המלאה למוצר ולשימוש בו וכל סיכון ו/או חובות בגין ועבור אובדן, שבר או חבלה ונזק לגופו של הלקוח/הרוכש ו/או    לרכושו ו/או לגופם ו/או לרכושם של צדדים שלישיים כלשהם, הנובעים   מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר, למעט במקרים בהם נקבע או הוסכם בין  הצדדים, כי הנזק שנגרם ורק הוא, נגרם עקב רשלנותה הבלעדית של החברה.
 8. להפעלת האחריות ולקבלת שירות למוצר יש ליצור קשר עם החברה באמצעות דואר אלקטרוני

אבטחת מידע ופרטיות

 1. חברת די.פי.סי טכנולוגיה וכן החברות הבנות/האחיות ו/או גורמי המשנה האחרים הפועלים מטעמה, בהתאם לסטנדרטים המפורטים בתקנון זה,  מתחייבת לשמור על חשאיות ופרטיות לקוחותיה/רוכשיה וכי כל המידע – אישי או אחר – שיתקבל אצלה עקב הרכישות באתרה, הוא סודי ולשימושה העצמי בלבד.  החברה מתחייבת כי המידע שיתקבל לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש אחר או נוסף ללא רשות הלקוח/הרוכש.

על אף האמור לעיל ולמרות שהחברה נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים לשמירת חיסיון וחשאיות המידע, במקרים שהם אינם בשליטת החברה ו/או במקרים הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לשום נזק מכל סוג שהוא, בין אם ישר ובין אם עקיף, שייגרם ללקוח/הרוכש, אם מידע זה יאבד,  ו/או ייחשף ו/או ייעשה בו שימוש לא מורשה או בניגוד לרצונו.

 1. החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע המסופק לה ע”י הלקוחות/הרוכשים, אלא על מנת לאפשר להם את רכישתם של מוצריה באתרה ובהתאם לכל דין.
 2. פעולת הרכישה המסתיימת בכפתור “שלח” או “שלם” מהווה הסכמה של הלקוח/הרוכש ואישורו לחברת די.פי.סי טכנולוגיה או למי מטעמה, לעשות שימוש במידע שפירט באתרה זה במהלך ביצוע הרכישה, על מנת לספק לו את  המוצר/ים הנרכש/ים ו/או את המידע והפרטים על המוצר/ים.

חברת ד.פי.סי טכנולוגיה תהיה רשאית להשתמש במידע שסופק לה, כולל מספרי טלפון ו/או אימייל שמסר לה הלקוח/הרוכש, למטרות סקרי שוק  שעורכת החברה ו/או להפצת מידע פרסומי ושיווקי על מבצעים ו/או שירותים ו/או הטבות ו/או חידושים הקשורים למוצריה בהם היא מעוניינת לעדכן את לקוחותיה/רוכשיה.

הלקוח/הרוכש רשאי בכל עת לבקש מהחברה להסיר את פרטיו מרשימת התפוצה שלה באמצעות SMS לטלפון מס’: 051-2410090

קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות האינטרנטי הזה, לרבות התקנון, הינן רכושה הבלעדי של חברת די.פי.סי טכנולוגיה .

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת כל שהיא, במידע כלשהו מאתר מכירות אינטרנטי זה, אלא אם ניתנה לכך הסכמה מראש ובכתב מהחברה.